Algemene voorwaarden Sunshine Dogs

Artikel 1- Definities

In deze algemene voorwaarden verstaan we onder:

– 1.1 Opdrachtnemer: persoon van het dienstverlenende bedrijf Sunshine Dogs, die de

hond(en) van opdrachtgever uitlaat.

– 1.2 Opdrachtgever: de eigenaar van de uit te laten hond(en) die het opdrachtformulier heeft

ondertekend.

– 1.3 Opdrachtformulier: overeenkomst tussen opdrachtnemer en opdrachtgever, waarbij

opdrachtnemer zich verplicht de hond op de afgesproken dagen uit te laten tegen een

door opdrachtgever te betalen prijs.

Artikel 2- Algemeen

2.1 Het Nederlands recht is van toepassing op de overeenkomsten en de algemene voorwaarden.
– 2.2 Deze voorwaarden zijn van toepassing op de overeenkomsten tussen opdrachtnemer en opdrachtgever, tenzij
daarvan uitdrukkelijk is afgeweken. Afwijking van de algemene voorwaarden in enigerlei vorm is echter alleen mogelijk indien dit schriftelijk is vastgelegd en ondertekend is door zowel opdrachtgever als opdrachtnemer.

– 2.3 Opdrachtnemer behoudt zich te allen tijde het recht voor de algemene voorwaarden

en de prijsopgaven te veranderen. Wanneer dit gebeurt dient de opdrachtnemer de opdrachtgever hier schriftelijk van op de hoogte te stellen. Opdrachtgever kan bij wijziging van de algemene

voorwaarden en prijsopgaven geen aanspraak meer maken op informatie verstrekt in

eerdere uitgaven van deze documenten.

– 2.4 De hond waarvoor opdrachtgever de overeenkomst met opdrachtnemer heeft

gesloten dient de basiscommando’s te kennen en sociaal in omgang te zijn bij

soortgenoten en mensen.

Artikel 3- Werkzaamheden

3.1 Opdrachtnemer zal de hond ophalen op het woonadres van de opdrachtgever, uitlaten en weer terugbrengen op hetzelfde adres.

Artikel 4- Gezondheid

– 4.1 De hond waarvoor de overeenkomst is afgesloten dient gezond te zijn en jaarlijks door opdrachtgever te worden ingeënt tegen Hondenziekte, Weill, Parvo en Kennelhoest. Tevens dient de hond preventief te zijn behandeld tegen teken, vlooien en wormen.

– 4.2 Opdrachtgever verplicht zich opdrachtnemer zo spoedig mogelijk op de hoogte te

stellen van loopsheid en eventuele (besmettelijke) ziektes van de hond waarvoor de overeenkomst is

afgesloten. Wanneer een hond loops is, zal zij niet met de groepswandelingen mee kunnen lopen. Wel kan er gebruik gemaakt worden van individuele wandelingen.

4.3 Honden met een besmettelijke ziekte kunnen niet deelnemen aan de activiteiten van de uitlaatservice.

– 4.4 Opdrachtgever machtigt hierdoor opdrachtnemer om in geval van calamiteiten, of wanneer opdrachtnemer dit nodig acht, op kosten van opdrachtgever een dierenarts te consulteren en maatregelen te nemen die haar in de gegeven situatie voorkomen. Opdrachtnemer zal bij constatering van ziekte en/of kwalen van de hond contact opnemen met opdrachtgever.

4.5 Opdrachtgever zorgt dat de hond minimaal 2 uur voor het ophalen niet meer heeft gegeten i.v.m. eventuele gevaar voor maagkanteling.

Artikel 5- Rechten en plichten opdrachtgever

– 5.1 Opdrachtgever is verplicht het opdrachtformulier volledig en geheel waarheidsgetrouw

in te vullen.

– 5.2 Opdrachtgever is aansprakelijk jegens opdrachtnemer voor schade die ondervonden

wordt ten aanzien van het niet (ver)melden van informatie, dan wel het geven van

onjuiste informatie met betrekking tot de hond waarvoor de overeenkomst is

afgesloten.

– 5.3 Opdrachtgever geeft opdrachtnemer toestemming om het huis te betreden. Opdrachtgever verplicht zich ervoor te zorgen dat opdrachtnemer (d.m.v. een huissleutel) toegang heeft tot de plaats waar de hond, waarvoor de overeenkomst is afgesloten, zich bevindt.

– 5.4 Opdrachtgever dient ervoor zorg te dragen dat de hond aanwezig is op het afgesproken adres tijdens de afgesproken dag(en) en desbetreffend tijdstip. Indien de hond niet aanwezig is bij

het ophalen worden de kosten van de geplande wandeling onverminderd in rekening gebracht bij de werkgever.

5.5 Opdrachtgever geeft opdrachtnemer akkoord om een halsband/tuig van de uitlaatservice te gebruiken.

– 5.6 Bij verhindering dient opdrachtgever de hond uiterlijk 24 uur voor de wandeling af te melden bij opdrachtnemer. Voor afmeldingen na deze tijd en op de wandeldag zelf wordt geen restitutie verleend.

– 5.7 Opdrachtgever heeft te allen tijde het recht tot opzegging van de overeenkomst: er is geen recht op restitutie van reeds betaalde wandelingen.

Artikel 6- Rechten en plichten opdrachtnemer

6.1 Opdrachtnemer wandelt met zorg en aandacht met de hond op het van te voren afgesproken tijdstip.

6.2 Opdrachtnemer is niet aan te merken als eigenaar van de hond.

6.3 Opdrachtnemer heeft het recht de hond tijdens de wandeling los te laten lopen, tenzij schriftelijk anders overeengekomen.

– 6.4 Opdrachtgever kan op maandag tot en met vrijdag tot 17:00 gebruik

maken van de diensten van opdrachtnemer. In overleg kan er na 17:00, in het weekend en op feestdagen een wandelingen plaatsvinden. Hier worden extra kosten voor in rekening gebracht.

– 6.5 Opdrachtnemer heeft het recht vakantiedagen op te nemen. Deze vakanties worden minimaal 2 weken van te voren aan de opdrachtgever bekend gemaakt. Wanneer er geen vervanging te vinden is tijdens deze vakanties is de uitlaatservice niet beschikbaar.

6.6 Wanneer opdrachtnemer door overmacht (zoals bij ongevallen, plotselinge ziekte, sterfte, rampen, calamiteiten, en bij extreme weersomstandigheden als gladheid, extreme hitte of weeralarm) de uitlaatdiensten niet kan verrichten, zal deze de opdrachtgever zo snel als mogelijk hiervan berichten. Eventuele schade als gevolg hiervan kan niet op opdrachtnemer verhaald worden

– 6.7 Uitvoering van de opdracht van groepswandelingen door opdrachtnemer kan niet geschieden indien een teef loops is.

6.8 Opdrachtnemer heeft het recht een hond te weigeren voor groepswandelingen, indien de hond een gedrag heeft of ontwikkelt die hem/haar ongeschikt maakt voor het uitlaten in groepsverband. De hond kan dan in overleg in aanmerking komen voor individuele wandelingen.
– 6.9 Opdrachtnemer behoudt zich te allen tijde het recht voor de opdracht stop te zetten,

wanneer zij van mening is dat het onverantwoord is de hond uit te laten.

– 6.10 Opdrachtnemer behoudt zich het recht voor zonder opgaaf van reden honden te

weigeren.

6.11 Opdrachtnemer gaat zeer zorgvuldig om met de (huis)sleutels van opdrachtgever. Zie hiervoor sleutelcontract.
– 6.12 Opdrachtnemer heeft het recht de overeenkomst te verbreken als blijkt dat opdrachtgever de algemene voorwaarden niet of onvoldoende naleeft.
– 6.13 Opdrachtnemer heeft te allen tijde het recht tot opzegging van de overeenkomst.

Artikel 7- Schade, verzekeringen en aansprakelijkheid

7.1 De hond moet zijn opgenomen in de WA verzekering van opdrachtgever. Opdrachtgever blijft als eigenaar van de hond te allen tijde wettelijk aansprakelijk voor door deze hond aangerichte schade aan anderen of aan eigendommen (waaronder honden) van anderen.
– 7.2 Opdrachtgever is aansprakelijk voor aantoonbare schade, geleden door opdrachtnemer of derden, veroorzaakt door de hond. Eventuele kosten van medische zorg en schade aan derden worden op opdrachtgever verhaald. Indien niet duidelijk is welke hond de veroorzaker van de schade is, worden de kosten tussen de eigenaren van de betrokken honden gedeeld.
– 7.3 Opdrachtnemer kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade aan inboedel en/of huis van opdrachtgever veroorzaakt door de hond van opdrachtgever.
– 7.4 Opdrachtnemer kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade/inbraak woning, tenzij aantoonbaar gemaakt kan worden dat de inbraak te wijten is aan misbruik door de aan opdrachtnemer ter beschikking gestelde sleutel.
– 7.5 Opdrachtnemer kan niet aansprakelijk worden gesteld voor het weglopen van de hond tijdens een wandeling met de uitlaatservice. Als dit toch gebeurt, zal opdrachtnemer vanzelfsprekend alles in het werk stellen de hond terug te vinden.
– 7.6 Opdrachtnemer kan niet aansprakelijk worden gesteld voor ziekten, verwondingen, ongewenste dekkingen of overlijden van de hond.
– 7.7 Opdrachtnemer kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade die het gevolg is van het achterhouden van informatie, dan wel het geven van onjuiste informatie door de opdrachtgever betreffende de hond.

Artikel 8- Betalingen

– 8.1 Alle prijzen weergegeven zijn inclusief 21% B.T.W.

– 8.2 Opdrachtgever gaat akkoord met het achteraf betalen van de wandelingen. Facturen dienen binnen 14 dagen na factuurdatum te zijn betaald.

– 8.3 Opdrachtgever heeft geen recht op terugbetaling in geval zij de overeenkomst

voortijdig beëindigd.

– 8.4 Opdrachtgever heeft recht op terugbetaling van de niet gelopen wandelingen in geval opdrachtnemer de overeenkomst voortijdig beëindigd.